News Update
News in Asia
Menu

อนุมัติ6จังหวัด15อำเภอ ปลูก”กัญชง”พืชเศรษฐกิจได้ December 19, 2017

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกเฮมพ์(กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ

ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสาหกรรม โดยในระยะ 3 ปีแรกของการบังคับใช้กฎกระทรวง รมว.สาธารณสุขจะอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอจะอนุญาตเฉพาะกรณีการผลิต จำหน่าย, หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในครัวเรือน, ใช้ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์, เพื่อการศึกษาวิจัย, เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง, เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรองลำต้นสด หรือส่วนอื่นๆ และเพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ รวมถึงความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำหรับในปี 2561 จนถึงขณะนี้รมว.สาธารณสุข ได้อนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกกัญชงแล้วใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ  จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ จังหวัดน่าน 3 อำเภอ  จังหวัดตาก 1 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ

ด้านนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า นั้นยังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐ ทำให้ กัญชง ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยในอนาคตจะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเส้นใย และหลังจากนั้น 3 ปี จะพิจารณาเพื่อขยายขอบเขตการปลูก รวมไปถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูก เพื่อทำรายได้พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ต่อไป … อ่านข่าวที่น่าสนใจได้ที่ เดลินิวส์

Categories: News