News Update
News in Asia
Menu

การจัดการและอนุรักษ์นกเงือก August 30, 2018

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศว่าจะมีการพัฒนาแผนระดับชาติในการจัดการและอนุรักษ์นกเงือก แผนนี้จะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศที่ได้มีการประกาศเมื่อไม่นานมานี้สำหรับนกเงือกหมวกกันดารที่ใกล้สูญพันธุ์ นายปิยศักดิ์สุรสวัสดิ์รองปลัดกระทรวงกล่าวว่าจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาแผนงานระดับชาติ

เขากล่าวว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะปกป้องถิ่นที่อยู่ของนกที่ตระหง่านและลดการค้ามนุษย์และการค้านก แผนในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการคืนชีพเพื่อให้ประชากรนกเงือกสามารถฟื้นฟูในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติได้

Categories: News