News Update
News in Asia
Menu

การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ June 24, 2018

พวกเขาโต้เถียงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องผิดกฎหมายและได้ละเมิดรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิชุมชน รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (CERD) พร้อมกับมติคณะรัฐมนตรีที่ออกในปีพ. ศ. 2553 เพื่อคุ้มครองสิทธิของชาวกะเหรี่ยง กะเหรี่ยงเรียกร้องค่าชดใช้มูลค่า 9.53 ล้านบาทจากผู้บังคับบัญชากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้ศาลอนุญาตให้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านเก่าแก่บางคลีบ่อและอ้อมแพนดินและกำหนดให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2553 “การเผาผลาญทรัพย์ของโจทก์ทั้งหกรายเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำของผู้บริหารออกไปตามสัดส่วน” อ้างคำร้องเรียนของโจทก์ทั้งหกรายต่อศาล “สิ่งนี้ทำให้ทั้งหกสูญเสียบ้านอาหารและเสื้อผ้าและเป็นการละเมิดต่อพวกเขา”

Categories: News