News Update
News in Asia
Menu

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย May 17, 2018

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิรูปโครงสร้างราคา

ภายหลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศใช้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเดินหน้าภายใต้ 2 แผนงาน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 31,104,000 บาท และแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 5,659,575,200 บาท

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล 5 โครงการสำคัญ ภายใต้ 2 แผนงาน พร้อมขับเคลื่อนโครงการร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการเกษตรจะเข้าไปสนับสนุนในการอบรมเกษตรกร ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ ทั้งหมด 85 หลักสูตร ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการหลัก

สำหรับแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรจะมีอีก 4 โครงการ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสนับสนุน ได้แก่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง โดยร่วมมือกับ การยางแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับลดพื้นที่การปลูกยาง และให้มีอาชีพเสริมต่อไป งบประมาณ 45,690,000 บาท โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์พืชที่ดีออกสู่ตลาด โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ท่อนพันธุ์ และต้นพันธุ์ รวม 8 ล้านต้น ภายใต้การกำกับของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ งบประมาณ 268,800,600 บาท โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โดยพัฒนา Young smart farmer 4,850 ราย ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตร และเป็นผู้นำด้านเกษตร 4.0 งบประมาณ 66,690,500 บาท และโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณ 5,278,394,100 บาท

ทั้งนี้ การอบรมเสริมสร้างความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 40 ศูนย์จะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งเกษตรกรแต่ละชุมชนควรเริ่มประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเข้ารับการอบรมตามความรู้ตามความต้องการของตนเองต่อไป.-สำนักข่าวไทย

Categories: News